Citát
Iustitia

 

 
Úvodní strana
Dokumenty lidská práva
Dokumenty sociální otázky
Ostatní dokumenty
Statut
Kontakt
Dokumenty sesterských organizací
Centrum pro sociální učení
Spolupracovníci
Informace
 

STATUT RADY IUSTITIA ET PAX, ČESKÁ REPUBLIKA

§ 1 Úvodní ustanovení

1. Rada Iustitia et Pax, Česká republika (dále „Rada“) je orgánem České biskupské konference (dále jen „ČBK“) dle článku 26 Stanov ČBK.

2. Rada navazuje na poslání a cíle Papežské rady pro spravedlnost a mír a uplatňuje myšlenky tohoto poslání v České republice.

3. Rada je sesterskou organizací národních komisí Iustitia et Pax (dále jen „IEP“), se kterými spolupracuje a s nimiž svoji činnost koor-dinuje.

4. Ve zvlášť úzkém kontaktu je Rada s tou národní komisí, která právě předsedá evropskému sdružení komisí IEP, a s Papežskou radou pro spravedlnost a mír u Apoštolského stolce.

§ 2 Obsah činnosti

1. Rada se zabývá dodržováním lidských práv v České republice i ve světě. Vystupuje proti jejich porušování a předkládá informace o jejich porušování českým katolíkům i celé veřejnosti.

2. Rada sleduje sociální, ekologické a společenské problémy české společnosti. Předkládá jejich analýzy a usiluje o hledání takových přístu-pů k jejich řešení, jaké nezesilují napětí mezi společenskými skupinami. Rovněž usiluje o šíření zásad sociálního učení církve.

3. Rada spolupracuje se zahraničními komisemi IEP a podílí se na mezinárodních akcích, které mají přispět k podpoře pokojného soužití mezi národy a lidmi dobré vůle.

§ 3 Formy činnosti

1. Rada vypracovává k tématům podle § 2 zprávy a prohlášení, které přijímá formou usnesení na svých zasedáních. Tyto zprávy slouží buď jako pracovní materiál pro zasedání ČBK, nebo mohou být v kooperaci s ČBK předkládány samostatně veřejnosti.

2. Rada pořádá semináře, uzavřená kolokvia a přednášky k dané pro-blematice.

3. Rada spolupracuje se všemi organizacemi v ČR, církevními i ne-církevními, zabývajícími se tématy, která jsou součástí obsahu činnosti Rady.

4. K jednotlivým konkrétním tématům si Rada přibírá odborníky z jednotlivých oborů. Ti mohou být stálými konzultanty Rady, nejsou však jejími členy.

5. V závažných prohlášeních Rada konzultuje příslušné komise a rady ČBK.

6. Rada před zveřejněním svých prohlášení informuje členy ČBK.

§ 4 Předseda, členové a sekretáři Rady

1. Předsedu Rady jmenuje a odvolává ČBK ze svého středu. Před-seda informuje ČBK o činnosti Rady a odpovídá za ni.

2. Další členy Rady jmenuje a odvolává její předseda.

3. Členství v komisi je čestnou funkcí a nevyplývá z něj nárok na odměnu, členům však mohou být proplaceny náhrady za výdaje spojené s působením v komisi, a to z prostředků zvláštního fondu ČBK pro Radu po předložení příslušných dokladů.

4. Předseda jmenuje a odvolává jednoho nebo dva sekretáře Rady. Sekretář je členem Rady.

5. Sekretář připravuje podklady pro zasedání Rady, vykonává admi-nistrativní agendu, udržuje běžný kontakt se zahraničními komisemi IEP a se sekretariátem ČBK, vykonává funkci pokladníka a další činnosti, kterými ho předseda pověří. Za soustavně vykonávanou práci a po odsouhlasení předsedy Rady s jejím provedením může sekretář pobírat odměnu na základě smlouvy s ČBK.

6. Jsou-li jmenováni sekretáři dva, každý z nich předsedovi Rady odpovídá za zajištění prací, které si se souhlasem předsedy dohodou roz-dělí mezi sebou.

§ 5 Zasedání Rady

1. Rada se schází na pravidelných zasedáních. Z nich se pořizuje zápis. Předseda Rady může určené zasedání odročit, či svolat zasedání mimořádné. Zasedání je řízeno předsedou Rady. Neúčastní-li se před-seda Rady zasedání, pověří řízením jiného člena.

2. Rada schvaluje svá usnesení na svých zasedáních nadpoloviční většinou přítomných členů. K platnosti usnesení je potřeba souhlasu předsedy.

§ 6 Všeobecná ustanovení

1. Rada nemá právní subjektivitu ani vlastní majetek.

2. Organizační a hospodářské zabezpečení její činnosti je součástí organizace a hospodaření ČBK a veškeré závazky a pohledávky vzniklé v průběhu činnosti Rady musí být zpracovány v souladu s příslušnými pravidly organizace a hospodaření.

3. Dokumentace činnosti Rady a jejím působením vzniklá autorská či jiná práva jsou majetkem ČBK.

4. Tento statut byl schválen 40. plenárním zasedáním ČBK dne 24. ledna 2001.

 

 

English German

Infoservis
20.4.2017
Václav Malý: Ekonomické zájmy v Číně nemohou převažovat nad humanismem
31.3.2017
Prezidenti COMECE a CEC společně diskutovali s prezidentem Junckerem budoucnost společné Evropy
10.3.2017
Václav Malý: Eutanazii neschvaluji! Jsem pro uchování života až do poslední chvíle
9.2.2017
Obchod s chudobou je nemravný, zastal se Ústavní soud ženy, kterou nevýhodná půjčka připravila o byt
20.1.2017
Signatáři Charty 77 píší premiérovi: Zasaďte se o propuštění čínského politického vězně